Het handelen in digitale valuta brengt een significant risico met zich mee. Zorg ervoor dat je je bewust bent van deze risico’s voor je met handelen gaat beginnen. Gebruik alleen financiële middelen die je  bereid bent gedeeltelijk of volledig te verliezen. We adviseren om onpartijdige informatie in te winnen bij competente personen of instanties, voordat je digitale valuta koopt. Een eerdere succesvolle trade of investering, of in het verleden gemaakte winsten, bieden op geen enkele manier garantie voor toekomstig succes.

Cryptobieb.nl streeft naar het geven van correcte, onafhankelijke en actuele informatie. De informatie op deze website en op sociale mediakanalen van Cryptobieb.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen aan de informatie op de website van Cryptobieb.nl en berichten op sociale media van Cryptobieb.nl geen rechten ontleend worden. Het gebruik maken van deze informatie of berichten geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. Door Cryptobieb.nl verstrekte informatie, bijvoorbeeld over te verwachte koersen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd zelf te verifiëren en op basis van uw persoonlijke situatie en inzicht te evalueren en te handelen.

De berichten weergegeven op het forum en Sociale media betreffen de individuele mening of input van de schrijvers van deze berichten en vertegenwoordigen uitdrukkelijk niet de mening van Cryptobieb.nl. Ook wanneer een Cryptobieb.nl staflid een bericht plaatst, gebeurt dit op persoonlijke titel.

Cryptobieb.nl staat op geen enkele manier garant voor de correctheid en/of onafhankelijkheid van berichten op het forum. Aan de informatie op het forum van Cryptobieb.nl kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Het gebruik maken van de informatie op het forum geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico.

De gebruiker/bezoeker die op het forum gegevens verstrekt staat er voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Cryptobieb.nl voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Cryptobieb.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, sociale media kanalen, of het forum, danwel de tijdelijke onmogelijkheid om deze te raadplegen.

Verwijzingen naar sites die niet door Cryptobieb.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Cryptobieb.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Cryptobieb.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Cryptobieb.nl behoudt zich alle rechten op deze website, de sociale media kanalen van Cryptobieb.nl en Sociale media voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cryptobieb.nl is het toegestaan de informatie hiervan geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.